[1]
Tirankar, M.P. 2019. To Study the Efficacy of Yashtimadhuk Tail Pratimarsha Nasya In the management of Khalitya. International Journal of Ayurvedic Medicine. 10, 3 (Oct. 2019), 248–251. DOI:https://doi.org/10.47552/ijam.v10i3.1266.