[1]
Kumar, D.S., Deo, Y.K., D, D.S. and C, R.K.R. 2012. Anti-Microbial Study of Shwasakuthar Rasa: In Vitro Study. International Journal of Ayurvedic Medicine. 3, 2 (Aug. 2012). DOI:https://doi.org/10.47552/ijam.v3i2.153.