(1)
Gevariya, J.; Kamaliya, S.; B, V. A Case Report: Management of Mukhadushika (Acne Vulgaris) With Ayurveda. IJAM 2021, 12, 148-152.