(1)
Jani, K.; Bedarkar, P.; J, S.; J, P. Pharmaceutico-Analytical Standardization of 60 Puti Abhraka Bhasma. IJAM 2021, 12, 360-365.