Tirankar, M. P. (2019). To Study the Efficacy of Yashtimadhuk Tail Pratimarsha Nasya In the management of Khalitya. International Journal of Ayurvedic Medicine, 10(3), 248–251. https://doi.org/10.47552/ijam.v10i3.1266