Kumar, D. S., Deo, Y. K., D, D. S., & C, R. K. R. (2012). Anti-Microbial Study of Shwasakuthar Rasa: In Vitro Study. International Journal of Ayurvedic Medicine, 3(2). https://doi.org/10.47552/ijam.v3i2.153