Tirankar, Mamata Prataprao. 2019. “To Study the Efficacy of Yashtimadhuk Tail Pratimarsha Nasya In the Management of Khalitya”. International Journal of Ayurvedic Medicine 10 (3):248-51. https://doi.org/10.47552/ijam.v10i3.1266.