Tirankar, M. P. (2019) “To Study the Efficacy of Yashtimadhuk Tail Pratimarsha Nasya In the management of Khalitya”, International Journal of Ayurvedic Medicine, 10(3), pp. 248–251. doi: 10.47552/ijam.v10i3.1266.