Kumar, D. S., Deo, Y. K., D, D. S. and C, R. K. R. (2012) “Anti-Microbial Study of Shwasakuthar Rasa: In Vitro Study”, International Journal of Ayurvedic Medicine, 3(2). doi: 10.47552/ijam.v3i2.153.