Tirankar, M. P. “To Study the Efficacy of Yashtimadhuk Tail Pratimarsha Nasya In the Management of Khalitya”. International Journal of Ayurvedic Medicine, vol. 10, no. 3, Oct. 2019, pp. 248-51, doi:10.47552/ijam.v10i3.1266.