Kumar, D. S., Y. K. Deo, D. S. D, and R. K. R. C. “Anti-Microbial Study of Shwasakuthar Rasa: In Vitro Study”. International Journal of Ayurvedic Medicine, vol. 3, no. 2, Aug. 2012, doi:10.47552/ijam.v3i2.153.